Privatumo politika

1.  Duomenų valdytojas ir kontaktinė informacija

Duomenų valdytojaMoller Baltic Import SE; reg. Nr. 40103176283; adresas: Ryga, Duntes 3, LV-1013 (toliau – Mes, Mūsų, Mums) Privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika).

Politikos tikslas – paaiškinti duomenų subjektams, kaip Mes tvarkome fizinių asmenų duomenis, vadovaudamiesi skaidrumo principu, supažindinti su duomenų subjektų teisių užtikrinimo tvarka ir priemonėmis bei kitomis fizinių asmenų duomenų apsaugos nuostatomis. Ji taip pat parengta siekiant užtikrinti, kad duomenų subjektai galėtų lengvai, prieinamu būdu naudotis savo įstatymuose nurodytomis teisėmis, jos būtų suprantamos. Kadangi fizinių asmenų duomenų apsaugos teisinis reguliavimas nustato bendrą tikslą – užtikrinti asmenų privatumą ir vienintelis būdas šį tikslą įgyvendinti yra padaryti asmens duomenų apsaugą neatsiejama privačių ir viešųjų subjektų veiklos dalimi, Mes užtikriname, kad visi asmens duomenys, kuriuos Mes turime, būtų tinkamai apsaugoti ir saugiai laikomi. Tinkamai apsaugai būtinas techninių ir organizacinių priemonių naudojimas ir asmens duomenų tvarkymas laikantis teisinio reguliavimo nuostatų.

Politika parengta pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), taip pat Lietuvos Respublikos asmenų duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus norminius aktus, kuriuose reguliuojamas fizinių asmenų duomenų tvarkymas.Atidaryti nuorodą

Šioje Politikoje vartojamų terminų reikšmė yra tokia pat, kokia nustatyta Reglamento 4 straipsnio apibrėžtyse.

Prašome visus duomenų subjektus kartkartėmis iš naujo perskaityti šią Politiką, kad gautumėte naujausią informaciją apie Mūsų, kaip asmens duomenų valdytojų, atliekamą šių duomenų tvarkymą, nes laikui bėgant jis gali keistis.

Kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais: duomenuapsauga@moller.ltRašyti el. laišką, taip pat 1 punkte nurodytas duomenų valdytojo juridinis adresas. Naudodamiesi šia kontaktine informacija, galite užduoti klausimus apie asmens duomenų tvarkymą, pateikti prašymą, jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, arba pranešti apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus.

Informaciją apie slapukų naudojimą tvarkant duomenis galima rasti skyriuje apie Mūsų slapukų politiką.

2. Bendrosios nuostatos ir asmens duomenų kategorijos

Politika taikoma toliau nurodomoms duomenų subjektų grupėms (toliau visi kartu – Klientai, Jūs, Jūsų):

 1. fiziniams asmenims – Mūsų klientams (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus);
 2. Mūsų automobilių salonų, biurų ir kitų patalpų, įskaitant tas, kuriose atliekamas vaizdo stebėjimas, lankytojams;
 3. Mūsų interneto svetainės lankytojams;
 4. asmenims, kurių asmens duomenis tvarko socialiniai tinklai, kai tai susiję su Mūsų vykdoma rinkodaros veikla.

Ši duomenų tvarkymo Politika taikoma neatsižvelgiant į tai, kokia forma ir (arba) aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (tiesiogiai, Mūsų interneto svetainėje, išspausdintus popieriuje, elektroniniu būdu ar telefonu).

Mes, vykdydami savo komercinę veiklą, daugiausia tvarkome šių kategorijų Klientų asmens duomenis:

Nr.

Kategorija

Duomenų kategorijai priskiriamų duomenų pavyzdžiai

1

Identifikavimo duomenys

vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ir (arba) identifikavimo numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris (bandomojo važiavimo sutartyse)

2

Duomenys apie gyvenamąją vietą

adresas, gyvenamoji vieta

3

Kontaktinė informacija

telefonas, el. paštas, deklaruotas adresas, gyvenamosios vietos adresas

4

Informacija apie transporto priemonę

markė, modelis, valstybinės registracijos ir transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), rida, nuotraukos, informacija apie defektus (pažeidimus), savininkas, turėtojas, spalva, informacija apie remonto darbus (numeris, atlikimo terminas), draudimo sąlygos, degalų sąnaudos

5

Su mokėjimu susijusi informacija

sąskaitos numeris, įstaiga ir (arba) kredito įstaiga, pinigų kilmė, darbo vieta, mokėjimo valiuta

6

Vaizdo stebėjimo būdu gauta informacija

skaitmeninis vaizdas ir susijusi informacija

7

Informacija, kuri tvarkoma apsilankymo interneto svetainėje atveju

IP adresas, duomenys apie tinklą bei buvimo vietą ir kita informacija, kuri, turint Jūsų sutikimą, gali būti tvarkoma, kol lankotės interneto svetainėje, įskaitant gaunamą naudojant slapukus; Mes gauname informaciją apie Jūsų veiklą svetainėje ir iš kitų šaltinių, pvz., partnerių, reklamos paslaugų teikėjų

8

Informacija, kurią tvarko socialiniai tinklai

socialinio tinklo profilis ir jame esanti informacija, kuri viešai prieinama

9

Informacija, kurią Jūs mums pateikiate patys

jeigu susisiekiate su mumis, pavyzdžiui, kad užduotumėte klausimą, išsaugome visą svarbią informaciją, įskaitant pokalbio turinį

10

Informacija, kuri yra tvarkoma pirkimo arba paslaugų teikimo atveju

informacija apie gautas paslaugas ir (arba) pirkimą, atsižvelgiant į pobūdį (turinį)

1

Identifikavimo duomenys

2

Duomenys apie gyvenamąją vietą

3

Kontaktinė informacija

4

Informacija apie transporto priemonę

5

Su mokėjimu susijusi informacija

6

Vaizdo stebėjimo būdu gauta informacija

7

Informacija, kuri tvarkoma apsilankymo interneto svetainėje atveju

8

Informacija, kurią tvarko socialiniai tinklai

9

Informacija, kurią Jūs mums pateikiate patys

10

Informacija, kuri yra tvarkoma pirkimo arba paslaugų teikimo atveju

3. Asmens duomenų gavimo šaltiniai

Mes Jūsų asmens duomenis galime gauti daugiausia šiais būdais:

Nr.

Duomenų rūšis

Pavyzdžiai

1

Jūs asmeniškai pateikiate asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi, įskaitant veiksmus ir veiklą, reiškiančius sutikimą, kad jie būtų tvarkomi

Pavyzdžiui, lankydamiesi Mūsų interneto svetainėje ir (arba) naudodamiesi siūlomomis priemonėmis (programomis mobiliesiems prietaisams), užduodami klausimus arba kitaip bendraudami su Mumis, pavyzdžiui, rašydami Mūsų darbuotojų el. pašto adresais, arba kitaip naudodamiesi mūsų paslaugomis, įskaitant tiesiogiai Mūsų biure ar naudodamiesi automobilyje įrengtomis sistemomis  

2

Duomenis Mes paimame iš viešai skelbiamos informacijos

Pavyzdžiui, peržiūrėję viešai prieinamus registrus, paprašę informacijos iš šių registrų valdytojų – valdžios institucijų arba naudodami laisvai prieinamą informaciją iš įvairių šaltinių

3

Tam tikrais atvejais Mes asmens duomenis taip pat galime gauti iš kitų subjektų, pavyzdžiui, kitų juridinių arba fizinių asmenų, taip pat iš valdžios institucijų, įskaitant teismus ir teisėsaugos institucijas.

Pavyzdžiui, jeigu paslaugos teikimas yra susijęs su draudžiamuoju įvykiu arba jeigu, norėdami gauti Mūsų paslaugą, Jūs pasitelkėte trečiąją šalį, pavyzdžiui, kredito įstaigą; taip pat panašiu būdu Mes galime gauti asmens duomenis iš kitų bendrovių arba susijusių šalių, kad galėtume teikti Jums paslaugas

1

Jūs asmeniškai pateikiate asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi, įskaitant veiksmus ir veiklą, reiškiančius sutikimą, kad jie būtų tvarkomi

2

Duomenis Mes paimame iš viešai skelbiamos informacijos

3

Tam tikrais atvejais Mes asmens duomenis taip pat galime gauti iš kitų subjektų, pavyzdžiui, kitų juridinių arba fizinių asmenų, taip pat iš valdžios institucijų, įskaitant teismus ir teisėsaugos institucijas.

Tuo atveju, jeigu laisvu pasirinkimu pateikiate Mums savo asmens duomenis, prašome atkreipti dėmesį į tam tikrų asmens duomenų pateikimo tikslą ir pasidomėti, kiek asmens duomenų reikia ir pateiktina šiam tikslui pasiekti. Mes prašome, kad asmens duomenys būtų teikiami tik tokie ir tik tokia apimtimi, kokia reikalinga tam tikram pranešimui, prašymui arba klausimui išspręsti, jokiu būdu nereikia pateikti savo asmens kodo, sveikatos ir kitų ypatingų (konfidencialių) duomenų, finansinių duomenų bei kitų asmens duomenų, kurie būtų pertekliniai arba nesvarbūs. 

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes, vykdydami savo komercinę veiklą, daugiausia asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Nr.

Tikslas

Pavyzdžiai

1

Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas:

 • kliento identifikavimas;
 • sutarties parengimas ir sudarymas;
 • prekių tiekimas ir paslaugų teikimas (sutartinių įsipareigojimų vykdymas);
 • naujų prekių ir paslaugų kūrimas;
 • prekių ir paslaugų reklamavimas ir platinimas arba komerciniai tikslai;
 • klientų aptarnavimas;
 • skundų arba pretenzijų nagrinėjimas;
 • klientų išlaikymas, lojalumo skatinimas, pasitenkinimo nustatymas;
 • atsiskaitymų administravimas;
 • atsiskaitymų administravimas;
 • interneto svetainių ir programų mobiliesiems prietaisams palaikymas ir veikimo gerinimas;
 • rinkodaros veikla, įskaitant komercinių pranešimų siuntimą

2

Verslo planavimas ir analizė

 • komercinės veiklos užtikrinimas

3

Klientų saugumas, bendrovės turto apsauga

 • informacijos saugumas
 • informacijos sistemų saugumas
 • darbuotojų saugumas
 • turto saugumas

4

Kiti specifiniai tikslai, kuriems dažniausiai reikia gauti Kliento sutikimą arba atsisakymą gauti paslaugas

 • pavyzdžiui, komercinių pranešimų siuntimas arba slapukų įdiegimas

1

Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas:

2

Verslo planavimas ir analizė

3

Klientų saugumas, bendrovės turto apsauga

4

Kiti specifiniai tikslai, kuriems dažniausiai reikia gauti Kliento sutikimą arba atsisakymą gauti paslaugas

Bet kuriuo atveju Mes tvarkysime Mūsų žinioje esančius Jūsų asmens duomenis, tik jeigu asmens duomenų tvarkymas bus pagrįstas aiškiu tikslu, taip pat jeigu jų tvarkymui pagrįsti bus nurodytas koks nors teisinis pagrindas (vienas ar keli teisės aktai).

5. Teisinis pagrindas

Mes, vykdydami savo veiklą, daugiausia asmens duomenis tvarkome šiuo teisiniu pagrindu:

Nr.

Teisinis pagrindas

Paaiškinimas

1

Sutarties sudarymas ir vykdymas

 • duomenų tvarkymas, kuris atliekamas, kad būtų galima vykdyti veiklą prieš sudarant sutartį, sudaryti Mūsų ir Jūsų sutartį, taip pat šią sutartį įvykdyti;

2

Norminių aktų nuostatų laikymasis

 • duomenų tvarkymas, kuris atliekamas vykdant įvairiais norminiais aktais nustatytus ir Mums privalomus vykdyti teisinius įsipareigojimus

3

Teisėti interesai

 • vykdyti komercinę veiklą;
 • patikrinti Kliento tapatybę prieš jam įsigyjant tam tikras prekes arba paslaugas;
 • užtikrinti sutarties įsipareigojimų vykdymą;
 • išsaugoti Kliento prašymus ir pranešimus, susijusius su prekių pirkimu ir paslaugų teikimu;
 • išduoti ir administruoti klientų lojalumo korteles;
 • vykdyti Klientų pritraukimo ir (arba) išlaikymo veiklą;
 • segmentuoti klientų duomenų bazę, kad paslaugos būtų teikiamos efektyviau;
 • kurti ir tobulinti prekes ir paslaugas;
 • reklamuoti savo prekes ir paslaugas siunčiant komercinius pranešimus;
 • siųsti ataskaitas apie sutarties vykdymo eigą ir įvykius, kurie daro įtaką sutarties vykdymui, taip pat atlikti Klientų apklausas apie prekes ir paslaugas ir susijusią patirtį;
 • užkirsti kelią sukčiavimui bendrovės atžvilgiu;
 • užtikrinti korporatyvinį valdymą, finansų ir verslo apskaitą bei analizę;
 • užtikrinti efektyvius bendrovės valdymo procesus;
 • užtikrinti ir pagerinti paslaugų kokybę;
 • administruoti mokėjimus;
 • naudoti vaizdo stebėjimo priemones, užtikrinant verslo, asmenų, turto saugumą;
 • informuoti visuomenę apie savo veiklą

4

Jūsų sutikimas

 • Duomenų tvarkymas, atliekamas remiantis Jūsų sutikimu, kurį išreiškėte aktyviais veiksmais, įskaitant kreipimąsi į mus ir Jūsų asmens duomenų pateikimą arba kitus aktyvius veiksmus*
 • Klientas sutikimą, kuris yra teisinis pagrindas duomenų tvarkymui (pavyzdžiui, kad būtų siunčiami komerciniai pranešimai, atliekama asmens duomenų analizė, išduodama lojalumo kortelė), turi pateikti raštu tiesiogiai, Mūsų interneto svetainėje naudodamasis programomis mobiliesiems prietaisams arba kitomis priemonėmis, kuriomis organizuojame rinkodaros veiklą;
 • Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tokiu pat būdu, kokiu buvo duotas. Tokiu atveju tolesnis duomenų tvarkymas, pagrįstas išankstiniu sutikimu, duotu konkrečiam tikslui, nebebus atliekamas. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, atliktam tuo metu, kai galiojo Kliento sutikimas. Sutikimo atšaukimas negali nutraukti duomenų tvarkymo, kuris atliekamas remiantis kitu teisiniu pagrindu.

5

Fizinių asmenų gyvybiškai svarbių interesų apsauga

 • duomenų tvarkymas, atliekamas išimtiniais atvejais, siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbius duomenų subjekto arba kito fizinio asmens interesus

1

Sutarties sudarymas ir vykdymas

2

Norminių aktų nuostatų laikymasis

3

Teisėti interesai

4

Jūsų sutikimas

5

Fizinių asmenų gyvybiškai svarbių interesų apsauga

6. Asmens duomenų tvarkymas vykdant tiesioginę rinkodarą

Kai kuriais atvejais mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Vykdydami tiesioginę rinkodarą, Mes galime Jums el. paštu siųsti:

 1. informaciją apie naujas prekes ir paslaugas, savo pasiūlymus ir kt.;
 2. kvietimus dalyvauti Mūsų ir Mūsų partnerių organizuojamuose renginiuose, įskaitant su šiais renginiais susijusių santraukų ir išvadų atsiuntimą;
 3. kvietimus dalyvauti įvairiose apklausose, interviu ir kt.;
 4. prašymus pildyti atsiliepimų formas ir kt.

Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis vykdydami tiesioginę rinkodarą tik dviem atvejais:

 1. jeigu buvo gautas nedviprasmiškas, aiškus ir iš anksto suteiktas Jūsų sutikimas (tai reiškia, kad Jūs pats užsiregistravote, kad gautumėte tiesioginės rinkodaros pranešimus, ir tokiu būdu pateikėte savo asmens duomenis (el. paštą, vardą, pavardę) – pagal vadinamąjį opt-in principą; arba
 2. jeigu Jūs jau esate Mūsų klientas, kuris nėra aiškiai paprieštaravęs, kad Jūsų anksčiau pateikti asmens duomenys (el. paštas, vardas, pavardė) būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčiant pranešimus apie panašias Mūsų paslaugas (reiškia, Mes šiuo atveju naudosime el. pašto adresą, kurį iš Jūsų gavome anksčiau vykdydami komercinę veiklą, – pagal vadinamąjį soft opt-in principą).

Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad Jūs bet kada galite atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Tai galima padaryti šiais būdais:

 1. pasirenkant atsisakymo parinktį, nurodytą atitinkamame tiesioginės rinkodaros pranešime;
 2. rašant: duomenuapsauga@moller.ltRašyti el. laišką arba 1 punkte nurodytu duomenų valdytojo juridiniu adresu.

7. Asmens duomenų tvarkymo saugumas ir apsauga

Mes tvarkome Kliento duomenis, taikydami šiuolaikines technologijas (atsižvelgdami į esamą riziką pažeisti privatumo nuostatas) ir savo turimais organizaciniais, finansiniais ir techniniais ištekliais.

Mes, kaip asmens duomenų valdytojas, užtikriname:

 1. asmens duomenų konfidencialumą, reikalaudami, kad asmens duomenys būtų tvarkomi (įskaitant prieigos įgijimą) tik asmenų, kuriems jie reikalingi, tarnybinėms pareigoms atlikti. Mūsų atstovai, kasdien dirbantys su informacija, kurioje yra asmens duomenų, yra apmokyti taikyti asmens duomenų apsaugos priemones ir pagal su jais sudarytas sutartis įsipareigoję laikytis konfidencialumo reikalavimo;
 2. asmens duomenų apsaugai reikalingas technines ir organizacines priemones. Šios priemonės, atsižvelgiant į techninį lygį, naudojimo išlaidas ir tvarkymo pobūdį, mastą, kontekstą ir tikslus, taip pat įvairias tikėtinas ir rimtas grėsmes, susijusias su fizinių asmenų teisėmis ir laisvėmis– kiek tik yra įmanoma – apima, asmens duomenų pseudonimizavimą, duomenų minimalizavimą, fizinės ir loginės duomenų apsaugos priemonių naudojimą darbo aplinkoje, taip pat atsarginių kopijų darymą ir kt.;
 3. tik patikrintą, licencijuotą ir atnaujintą programinę įrangą. Mes reguliariai tikriname, atnaujiname ir tobuliname savo technines ir organizacines priemones;
 4. duomenų saugumą, įdiegus, be kita ko, šiuos techninius sprendimus: duomenų šifravimą (SSL), ugniasienę, apsaugos nuo įsilaužimo ir aptikimo programinę įrangą;
 5. sertifikuotų asmens duomenų apsaugos specialistų pasitelkimą tvarkant asmens duomenis ir įdiegiant asmens duomenų apsaugos priemones.

8. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Mes Kliento atžvilgiu galime taikyti automatizuotą sprendimų priėmimą. Automatizuotas sprendimų priėmimas, turintis teisinių pasekmių Klientui (pvz., Kliento prašymo patvirtinimas arba atmetimas), gali būti atliekamas tik Mūsų ir Kliento sutarties sudarymo arba vykdymo eigoje arba remiantis nedviprasmišku Kliento sutikimu.

9. Asmens duomenų gavėjų kategorijos ir perdavimas

Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims jokios informacijos, gautos teikiant paslaugas ir sutarties galiojimo laikotarpiu, įskaitant informaciją apie gautas prekes ir paslaugas, išskyrus šiuos atvejus:

 1. gautas aiškus ir nedviprasmiškas Kliento sutikimas;
 2. duomenų tvarkymas atliekamas pagal išorės norminiais aktais nustatytų asmenų pagrįstą prašymą, išorės norminiais aktais nustatyta tvarka ir apimtimi;
 3. duomenų tvarkymas atliekamas siekiant apsaugoti Mūsų teisėtus interesus išorės norminiais aktais nustatytais atvejais, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitą valstybės instituciją kuriam nors asmeniui juos pažeidus.

Mes neperduodame asmens duomenų kitai šaliai, jeigu nėra teisinio pagrindo tokiam perdavimui ir nėra iš anksto nurodytas asmens duomenų tvarkymo tikslas, taip pat jeigu minėta trečioji šalis, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, mastą, kontekstą ir tikslus, taip pat įvairias tikėtinas ir rimtas grėsmes, susijusias su fizinių asmenų teisėmis ir laisvėmis, negali akivaizdžiai suteikti atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kurias naudodama užtikrintų ir galėtų įrodyti, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis norminių aktų, ir (arba) negali suteikti pagrįstų garantijų, kad bus užtikrintas asmens duomenų tvarkymo saugumas ir nepažeidžiamos duomenų subjektų teisės.

Asmens duomenys įvairiais asmens duomenų tvarkymo tikslais gali būti perduodami:

 1. Mūsų darbuotojams arba specialiai įgaliotiems asmenims;
 2. savivaldos institucijai, teismui, teisėsaugos institucijai, esant jų pagrįstam prašymui, įstatymų nustatyta tvarka ir apimtimi;
 3. asmens duomenų tvarkytojams, sudarius atitinkamas duomenų tvarkymo sutartis;
 4. tam tikrais atvejais ir bendradarbiavimo partneriams (pavyzdžiui, prisiekusiesiems advokatams, auditoriams, buhalteriams), kurie dalyvauja organizuojant ir prisidedant prie Mūsų veiklos;
 5. kitoms grupėms arba įvairias paslaugas teikiančioms bei gaminius tiekiančioms bendrovėms (su kuriomis sieja vertikalūs arba horizontalūs santykiai, pavyzdžiui, importuotojais, gamyklomis, tarpininkais, sertifikuotais paslaugų teikėjais ir kitais sutarčių partneriais), dalyvaujančiais kuriant Volkswagen“ arba „Audi“ prekės ženklo vertę, kad, pavyzdžiui:
 • a) teiktų aukščiausios kokybės garantinį aptarnavimą, susijusį su teikiamomis paslaugomis ir siūlomais gaminiais,
 • b)  teiktų kitas paslaugas, susijusias su Jūsų automobiliu, jo priedais ir naudojimo patirtimi,
 • c) užtikrintų svetainės ir joje teikiamų paslaugų veikimą,
 • d) padėtų palaikyti ryšius su Klientais.
 • e) įgalintų vykdyti teisinius įpareigojimus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/392 dėl degalų sąnaudų ir ridos duomenų apskaitos (kitaip žinomame, kaip automobiliuose įrengtų degalų sąnaudų registravimo įrenginių stebėjimo procedūra) po 2021 metų sausio 1 dienos įregistruotuose automobiliuose, kuriuose yra įrengti degalų ir/ar energijos sąnaudas (toliau – Degalų sąnaudos) registruojantys įrenginiai, kurių surinkti duomenys yra nuskaitomi automobiliui atliekant remonto ar aptarnavimo darbus viename iš mūsų servisų ir perduodami gamintojui kartu su transporto priemonės VIN numeriu, tokiu būdu užtikrinant duomenų perdavimą Europos Komisijai.

10. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes neperduodame asmens duomenų trečiosioms šalims, esančioms už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų.

Tačiau bendrovės „Microsoft Ireland Operations Limited“ ir „Amazon Web Services, Inc.“, teikiančios Mums paslaugas, įskaitant asmens duomenų saugojimą kompiuterinės debesijos talpyklose, gali perduoti asmens duomenis šalims, esančioms už Europos ekonominės erdvės ribų, kuriose grupė „Microsoft Corporation“ arba vienas iš jos subrangovų vykdo veiklą. „Microsoft Corporation“ ir „Amazon Web Services, Inc.“ duomenis perduoda kaip nustatyta Reglamento V skyriuje, remdamosios standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurias nustatė kompetentinga ES organizacija, kartu su papildomomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimą ir naudojamas technines bei organizacines priemones pateikiama „Microsoft Corporation“ duomenų apsaugos nuostatuose, kuriuos galite rasti čiaAtidaryti nuorodą ir „Amazon Web Services, Inc.“ privatumo politikos nuostatuose, kuriuos galite rasti čiaAtidaryti nuorodą.

11. Saugojimo laikotarpis

Mes saugome ir tvarkome Kliento asmens duomenis, atsižvelgdami į tai, ar tai grindžiama bent viena iš šių nuostatų:

 1. duomenys saugomi tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis arba Klientui yra teikiama paslauga;
 2. duomenys būtini tam tikslui, dėl kurio jie surinkti;
 3. kol Kliento prašymas nebus visiškai peržiūrėtas ir (arba) įvykdytas;
 4. kol išorės norminiuose aktuose nustatyta tvarka Mes arba Klientas galime realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus arba pareikšti ieškinį teisme);
 5. tol, kol Mes turime teisinę pareigą saugoti duomenis;
 6. kol galioja Kliento sutikimas tam tikru būdu tvarkyti asmens duomenis, jeigu nėra kito teisinio duomenų tvarkymo pagrindo.

 

Toliau pateikiami dažniausiai pasitaikančių rūšių duomenų saugojimo terminai:

Nr.

Rūšis

Terminas

1

Informacija apie pirkimą

Mes saugome informaciją apie Jūsų įsigytus naujus ar naudotus automobilius arba lankymąsi mūsų autoservise 5 metus, jeigu teisės aktais nenustatyta kitaip.

2

Kontaktinė informacija ir kontaktinė informacija, gauta naudojant rinkodaros priemones:

6 mėnesius

3

Mūsų komunikacija

2 metai arba tol, kol palaikomas ryšys su klientu.

4

Informacija, kurią mes gauname Jums naudojant automobilius Volkswagen ir „Audi“

3 mėnesiai

5

Dalyvavimas klientų pasitenkinimo apklausose

Peržiūrėkite informaciją apie kiekvieną konkrečią apklausą (CEM sistemoje) prieš užpildydami anketą.

6

Informacija iš rinkodaros apklausų, kurią sutinkate pateikti neanonimiškai

Peržiūrėkite informaciją apie kiekvieną konkrečią apklausą prieš užpildydami anketą.

7

Degalų sąnaudų duomenys

Saugoma, kol perduodama gamintojui.

1

Informacija apie pirkimą

2

Kontaktinė informacija ir kontaktinė informacija, gauta naudojant rinkodaros priemones:

3

Mūsų komunikacija

4

Informacija, kurią mes gauname Jums naudojant automobilius Volkswagen ir „Audi“

5

Dalyvavimas klientų pasitenkinimo apklausose

6

Informacija iš rinkodaros apklausų, kurią sutinkate pateikti neanonimiškai

7

Degalų sąnaudų duomenys

Nebesant pirmiau nurodytų aplinkybių, Kliento asmens duomenys ištrinami.

12. Jūsų, kaip Kliento, teisės

Jūs turite teisę gauti norminiais aktais nustatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.

Jūs taip pat turite teisę, vadovaudamiesi norminiais teisės aktais, prašyti, kad suteiktume prieigą prie Jūsų asmens duomenų, taip pat prašyti, kad Mes juos papildytume, ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume Kliento duomenų tvarkymą; teisę prieštarauti, kad duomenys būtų tvarkomi (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, pagrįstą Mūsų teisėtais interesais); teisę reikalauti perkelti duomenis.

Šia teise gali būti pasinaudota tiek, kiek duomenų tvarkymas nepriklauso nuo Mūsų prievolių, nustatytų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, kurios turi būti vykdomos dėl visuomenės interesų.

Jūs galite pateikti prašymą pasinaudoti savo teisėmis šiais būdais:

 1. raštiška forma, siųsdami jį 1 punkte nurodytu duomenų valdytojo juridiniu adresu, elektroniniu būdu, pasirašę prašymą saugiu elektroniniu parašu ir siųsdami el. paštu duomenuapsauga@moller.ltRašyti el. laišką.

Gavę Kliento prašymą pasinaudoti savo teisėmis, Mes pirmiausia patikrinsime Kliento tapatybę, įskaitant tai, kad prireikus pasinaudosime savo teise šiuo atveju prašyti Kliento pateikti papildomos informacijos, įvertinsime prašymą ir jį įvykdysime, vadovaudamiesi teisės aktais. Savo atsakymą Klientui išsiųsime paštu, registruotu laišku, jo nurodytu kontaktiniu adresu arba elektroniniu paštu, pranešimu su saugiu elektroniniu parašu (jeigu prašymas buvo atsiųstas su saugiu elektroniniu parašu), atsižvelgdami į Kliento nurodymą, kokiu būdu siųsti atsakymą.

Klientas turi teisę gauti nemokamą savo asmens duomenų kopiją. Minėtos informacijos gavimas ir (arba) naudojimas gali būti ribojamas, siekiant išvengti neigiamo poveikio kitų (įskaitant Mūsų darbuotojus) teisėms ir laisvėms.

Mes užtikriname duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal norminius aktus ir esant Kliento prieštaravimų imamės tinkamų veiksmų, kad prieštaravimas būtų atšauktas. Tačiau, jeigu tai nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų inspekciją (Atidaryti nuorodąValstybinės duomenų inspekcijos adresas: L. Sapiegos St. 17, LT-10312 Vilnius, išsamesnė informacija pateikiama interneto svetainėje www.ada.ltAtidaryti nuorodą arba tel. (8 5) 271 28 04, parašius  ada@ada.ltRašyti el. laišką), kuri nustato, ar fizinių asmenų duomenų tvarkymo priemonės atitinka teisinį reguliavimą Lietuvoje.

Jūs galite pasinaudoti visomis pirmiau nurodytomis teisėmis, išsiuntę prašymą ir susisiekę su mumis el. paštu duomenuapsauga@moller.ltRašyti el. laišką arba parašę mums 1 punkte nurodytu duomenų valdytojo juridiniu adresu. Mes siūlome prieš pateikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad rastume galbūt greičiausią ir efektyviausią problemos sprendimą.

Mes įsipareigojame užtikrinti asmens duomenų tikslumą ir pasitikime savo Klientais, tiekėjais ir kitomis trečiosiomis šalimis, kurios perduoda asmens duomenis, kad jie užtikrins perduodamų asmens duomenų išsamumą ir tikslumą.

13. Baigiamosios nuostatos

Mes turime vienašališką teisę keisti ir (arba) papildyti šią Politiką. Galiojanti Politikos versija visada yra įkelta į interneto svetainę. Mes išsaugojome ankstesnes Politikos versijas ir jos yra minėtoje svetainėje.